QOOQNHGZ싅Od

 
lsH 8-7 FRc
 
C 4-2 v_
 
FRc 7-6 v_ lsH 4-3 C
X 
FRc 6-2 ɐH lsH 5-4 Od
v_ 6-2 _ C 10-0
Q 
FRc 2-0 Ԗ lsH 11-0 H
ɐH 2-1 z Od 11-9 K
_ 5-1 w 10-9 v
v_ 11-1 Ócw C 11-4 zɐ
P 
Ԗ 8-1 FRc lsH 12-2 h
z 9-8 Ó K 5-2
ɐH 10-7 ߑ卂 v 2-1 Ð
w 3-1 12-0 q
v_ 3-0 zɐ 11-1


@@

inserted by FC2 system